أثـر أبی‌العلاء المعرّی فی الشعر العربی المعاصر

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه اراک

چکیده

ابوالعلاء معری در ادبیات کلاسیک عربی صاحب فکر و اندیشة ویژه‌ای است. او در اوج باروری و غنای ادبیات عربی زیسته است. این شخصیت ادبی و فکری، بسیاری از ادبای بعد از خود را به شیوه‌های گوناگون تحت تأثیر قرار داده است. شاعران معاصر نیز با کمک گرفتن از ادبیات او، جریان ابداعات خود را رونق بخشیدند و خیال شعری خود را از این رهگذر بارور ساختند. سخن‌سرایانی همچون: احمد شوقی، محمود سامی البارودی، عبدالوهاب البیاتی، أدونیس و... به روش‌های متفاوت به دنباله‌روی از ابوالعلاء معری پرداختند و در جهت غنای شعر خود، گاه ابعاد ژرف شخصیت او را برجسته کردند وگاه به معارضه با او برخاستند.
از این رو، فراخوانی ابوالعلاء در اشعار آنان اقدامی نو در به کارگیری ادبیات غنی گذشته می‌باشد و تنوع خیال را سبب می‌شود. از این روی، شاعران معاصر عربی جهت به تصویر کشیدن تجربه‌های شعری خود، ابعاد شخصیتی او را در شعرشان به کار گرفتند و از او تأثیر پذیرفتند.

کلیدواژه‌ها