نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه اراک

چکیده

ابوالعلاء معری در ادبیات کلاسیک عربی صاحب فکر و اندیشة ویژه‌ای است. او در اوج باروری و غنای ادبیات عربی زیسته است. این شخصیت ادبی و فکری، بسیاری از ادبای بعد از خود را به شیوه‌های گوناگون تحت تأثیر قرار داده است. شاعران معاصر نیز با کمک گرفتن از ادبیات او، جریان ابداعات خود را رونق بخشیدند و خیال شعری خود را از این رهگذر بارور ساختند. سخن‌سرایانی همچون: احمد شوقی، محمود سامی البارودی، عبدالوهاب البیاتی، أدونیس و... به روش‌های متفاوت به دنباله‌روی از ابوالعلاء معری پرداختند و در جهت غنای شعر خود، گاه ابعاد ژرف شخصیت او را برجسته کردند وگاه به معارضه با او برخاستند.
از این رو، فراخوانی ابوالعلاء در اشعار آنان اقدامی نو در به کارگیری ادبیات غنی گذشته می‌باشد و تنوع خیال را سبب می‌شود. از این روی، شاعران معاصر عربی جهت به تصویر کشیدن تجربه‌های شعری خود، ابعاد شخصیتی او را در شعرشان به کار گرفتند و از او تأثیر پذیرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Influence of Abi al-Alā’ al-Ma’arri on Contemporary Arabic Poetry

نویسندگان [English]

  • Shahriar Niazi 1
  • Hussein Goli 2

چکیده [English]

Abu al-Al?’ al-Ma’arri has presented his specific thought and viewpoint in Arabic classical literature. He lived at the time when Arabic literature was at its zenith of richness and maturity. This literary and thinking figure has affected the literary men after him in differing ways. Contemporary poets, relying on his literature, have promoted their own literary innovations, and thereby have enriched their poetic imagination. Poets like Ahmad Shawqi, Mahmoud S?mi al-B?roudi, Abd al-Wahh?b al-Bay?ti, Adonis, etc. have followed Abu al-Al?’ al-Ma’arri in distinct ways; moreover, to enrich their own poetry, they have sometimes placed him on pedestal, highlighting the profound aspects of his character or have challenged him.
Thus, referring to Abu al-Al?’ in their poetry is an innovative step towards using the rich poetry of the past and contributes to the variety of imagination. Contemporary Arabic poets, therefore, to present their poetic experiences, have used Abu al-Al?’s characteristic aspects in their poems and have been influenced by him

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abu al-Alā’ al-Ma’arri
  • application (al-tawzif)
  • Modern Poetry
  • poetic challenges (al-mu’ārizāt)