دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-246 (مجله ادب عربی) 
2. بررسی ساختار موسیقایی شعر سپید عربی

صفحه 29-50

غلامعباس رضایی هفتادُر؛ جواد گرجامی


6. تطور محتواییِ مدایح نبوی (در شعر شاعران عرب)

صفحه 99-118

محمد دزفولی؛ علی صیادانی؛ رسول بازیار


8. کاربرد‌شناسی اصل «تعادل ترجمه‌ای» واژگان

صفحه 137-164

حمیدرضا میرحاجی؛ جلال مرامی؛ رضا امانی