فلسطیـن در شعـر معاصـر الجزایـر

نویسنده

دانشیار دانشگاه یزد

چکیده

مسئلة فلسطین نه یک مسئلة محلی و نه یک مسئلة عربی بلکه یک مسئلة اسلامی است و تمام مسلمانان جهان در برابر آن احساس مسؤولیت می‌کنند. حوادث فلسطین قلب تمام مسلمانان جهان را به درد آورده است. سرزمینی از صاحبانش غصب شده و وطن افرادی گردیده که از نواحی مختلف جهان به آنجا آمده و علی‌رغم میل صاحبان آن سرزمین و میلیونها مسلمان دیگر در آنجا دولتی بر سر کار آورده‌اند.
در این میان شاید بتوان گفت که درک الجزایریها نسبت به این مسئله بیشتر و عمیق‌تر از سایرین است؛ چراکه خود طعم اشغال و تجاوز و چپاول و غارت را چشیده‌اند. آنها سالها تحت سلطة استعماری بودند که قصد از بین بردن هویت و قومیت آنها را داشت. بنابراین بهتر از دیگران به توطئه‌های انگلیس و یهود برای غصب سرزمین فلسطین پی می‌برند. آنها که خود قربانی توطئه‌های استعمار بودند، دست انگلیس را برای کمک به ایجاد دولتی یهودی در این سرزمین درخفا می‌بینند.
این مسئله را می‌توان در آثار ادبای الجزایری بخوبی لمس نمود. اشعار زیادی در دیوانها و کتب ادبی یافت می‌شود که از جنبه‌های مختلف به این مسئله پرداخته است که نشان‌دهند? درک عمیق و علاق? شدید آنها نسبت به این بخش از سرزمین اسلامی و قدس شریف است.

کلیدواژه‌ها