نویسنده

دانشیار دانشگاه یزد

چکیده

مسئلة فلسطین نه یک مسئلة محلی و نه یک مسئلة عربی بلکه یک مسئلة اسلامی است و تمام مسلمانان جهان در برابر آن احساس مسؤولیت می‌کنند. حوادث فلسطین قلب تمام مسلمانان جهان را به درد آورده است. سرزمینی از صاحبانش غصب شده و وطن افرادی گردیده که از نواحی مختلف جهان به آنجا آمده و علی‌رغم میل صاحبان آن سرزمین و میلیونها مسلمان دیگر در آنجا دولتی بر سر کار آورده‌اند.
در این میان شاید بتوان گفت که درک الجزایریها نسبت به این مسئله بیشتر و عمیق‌تر از سایرین است؛ چراکه خود طعم اشغال و تجاوز و چپاول و غارت را چشیده‌اند. آنها سالها تحت سلطة استعماری بودند که قصد از بین بردن هویت و قومیت آنها را داشت. بنابراین بهتر از دیگران به توطئه‌های انگلیس و یهود برای غصب سرزمین فلسطین پی می‌برند. آنها که خود قربانی توطئه‌های استعمار بودند، دست انگلیس را برای کمک به ایجاد دولتی یهودی در این سرزمین درخفا می‌بینند.
این مسئله را می‌توان در آثار ادبای الجزایری بخوبی لمس نمود. اشعار زیادی در دیوانها و کتب ادبی یافت می‌شود که از جنبه‌های مختلف به این مسئله پرداخته است که نشان‌دهند? درک عمیق و علاق? شدید آنها نسبت به این بخش از سرزمین اسلامی و قدس شریف است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

“Palestine in Algeria contemporary verse”

نویسنده [English]

  • Fatemeh Ghaderi

چکیده [English]

Subject of Palestine is neither a local nor an Arabic issue but it is an Islamic subject and all Muslims in the world assume themselves responsible for it. Disasters in Palestine have caused pain in heart of all Muslims throughout the world. This is a land that has been usurped from its owners and became a homeland for those ones who have come there from different points of the world and unlike the interest of proprietors of that land and other Muslims; they have established a government there.
Amidst, it may be said that Algerians have comprehended this further and deeper than others, since they had exercised taste of occupation, transgression, pillage and plundering by foreigners. They have been under colonization hegemony for several years that was intended to eliminate their identity and ethnicity. Thus, they may comprehend better than others the Britain and Jewish plots for usurpation of Palestine land. They were victims of colonization as well while they may saw hidden hand of Britain to patronage for establishment of a Jewish government in this land.
This may be well tangible in works of Algerian literati. A lot of verses may be found in literary collections and books, which have deal with this subject from different points of view and this reflects their deep comprehension and severe interest toward this part of Islamic land and Holy Qods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Algeria
  • Contemporary Verse
  • Palestine