سیمای انسان در داستان‌های سمیره عزّام

نویسنده

استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده

سمیره عزّام، نویسندة معاصر فلسطینی، یکی از پیشگامان داستان‌نویسی کوتاه در ادبیات عربی و فلسطینی به شمار می‌رود. مقالة حاضر - با شیوة تحلیل محتوا - به بررسی نگرش این نویسنده به «انسان» می‌پردازد و برای نیل به این هدف ضمن استناد یا انتقاد به آرای ناقدان عرب صاحب‌نظر در زمینة آثار سمیره عزّام، نگرش نویسنده به انسان، در متن داستان‌ها و با تأمل در کنش شخصیت‌ها بررسی می‌شود تا برخی از جنبه‌های اساسی این نگرش ازقبیل اعتقاد به کرامت و صفای گوهر انسانی، رویارویی خیر و شر اخلاقی و نقش تلاش و کار در به فعلیت رسیدن شخصیت انسان مطرح گردد. دقت نظر نویسنده در جزئیات زندگی و به تصویر کشیدن هم پیوندی انسان‌ها، از ویژگی‌های چشمگیر در آثار داستانی اوست.

کلیدواژه‌ها