تطور محتواییِ مدایح نبوی (در شعر شاعران عرب)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دورة دکتری زبان و ادبیات عربی

3 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان عربی

چکیده

مدح پیامبر از جمله موضوعاتی است که از آغاز اسلام تاکنون مورد توجه شاعران بوده و در این باره اشعار زیادی سروده‌اند. آغاز آن با قصیدة شاعرانی چون کعب‌بن‌زهیر، کعب‌بن‌مالک و حسان و دیگر شاعران دورة اسلامی است. این نوع شعر با رکودی که در دوره‌های اموی و عباسی بر آن عارض شد، دوباره از عصر انحطاط اوج گرفت. برای مثال می‌توان قصیدة برده بوصیری را نام برد یا بدیعیات که در این دوره برای اولین بار ظهور کرد.

کلیدواژه‌ها