بررسی ساختار موسیقایی شعر سپید عربی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

پیدایش شعر سپید در عصر حاضر نقطة عطفی در تاریخ زبان و ادبیات عربی بشمار می-رود. با تولد این پدیدة نوین شعری مفهوم کلی شعر و به‌ویژه موسیقی شعری دگرگون شد. بدین‌ترتیب در راستای فرآیند مذکور ساختار موسیقایی شعر معاصر عربی از بافت سنتی و کهن خود خارج شد و معماری کاملاً متفاوتی پیدا کرد. معماری مذکور که در شکل‌گیری آن علاوه بر شاخص‌های کمّی، شاخص‌های کیفی نیز به کار گرفته شده بود، بیشتر در فضای درونی شعر تحقق می‌یافت. امری که به نوبة‌ خود کارکرد موسیقایی شعر معاصر عربی را نیز تحت‌الشعاع خود قرار داد. از این رو موسیقی شعری نه تنها یک پدیدة صرف-آوایی (phonetical henomenon) بلکه یک عنصر فراگیر و همه‌جانبه‌ای بود که در سایة آن روابط گفتمانی و دیالکتیکی (Discursive & Dialectical relations) بین کنش‌های فکری و عاطفی و ساختهای زبانی متن شعری ایجاد شده بود. امری که در نهایت گواهی بر غنا و ژرفای موسیقایی در شعر سپید بود.

کلیدواژه‌ها