نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

پیدایش شعر سپید در عصر حاضر نقطة عطفی در تاریخ زبان و ادبیات عربی بشمار می-رود. با تولد این پدیدة نوین شعری مفهوم کلی شعر و به‌ویژه موسیقی شعری دگرگون شد. بدین‌ترتیب در راستای فرآیند مذکور ساختار موسیقایی شعر معاصر عربی از بافت سنتی و کهن خود خارج شد و معماری کاملاً متفاوتی پیدا کرد. معماری مذکور که در شکل‌گیری آن علاوه بر شاخص‌های کمّی، شاخص‌های کیفی نیز به کار گرفته شده بود، بیشتر در فضای درونی شعر تحقق می‌یافت. امری که به نوبة‌ خود کارکرد موسیقایی شعر معاصر عربی را نیز تحت‌الشعاع خود قرار داد. از این رو موسیقی شعری نه تنها یک پدیدة صرف-آوایی (phonetical henomenon) بلکه یک عنصر فراگیر و همه‌جانبه‌ای بود که در سایة آن روابط گفتمانی و دیالکتیکی (Discursive & Dialectical relations) بین کنش‌های فکری و عاطفی و ساختهای زبانی متن شعری ایجاد شده بود. امری که در نهایت گواهی بر غنا و ژرفای موسیقایی در شعر سپید بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

“A survey on musical structure of Arabic blank verse”

نویسندگان [English]

  • Gholam Abbas Rezaee Haftador 1
  • Javad Garjami 2

چکیده [English]

At present, arising of blank verse is assumed as a turning point in Arabic language and literature. By birth of poetic modern phenomenon, verse total meaning and especially its poetic music were transformed. As a result, in the course of the given process, musical structure of contemporary Arabic verse exited from its traditional and ancient texture and reached to a completely different architecture. The aforesaid architecture, in which qualitative parameters have been adopted in its formation rather than quantitative ones, has been realized in verse internal space. This was, in turn, overshadowed musical performance of Arabic contemporary verse as well. Hence, musical verse was deemed not only as a Phonetic Phenomenon, but a broad- based and comprehensive element under its light the Discursive and Dialectical Relations have been established among intellectual, emotional actions and lingual structures in poetical text; the fact that was an evident for musical richness and depth in Blank Verse

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabic Blank Verse
  • Musical Structure
  • Poetic Rhythm
  • Transformation