نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامة طباطبایی

2 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده

به جرأت می‌توان گفت مهم‌ترین مسأله و مشکل در ترجمه، رعایت اصل«تعادل ترجمه-ای» است؛ به‌طوری‌که متن ترجمه برابر و همسنگ و آیینة تمام‌نمای متن مبدأ باشد. جهت دستیابی به این هدف توجه به لایه‌های مختلف معنایی، از معنای ارجاعی گرفته تا معناهای تجربی، تقابلی، ضمنی، آحاد معنایی، همایشی، سبکی، صرفی و آوایی واژگان در فرایند معادل‌یابی امری کاملاً ضروری است.
هرچند ایجاد تعادل و برابری در تمام سطوح و لایه‌های معنایی ذکرشده بسیار دشوار و گاهی ناممکن می‌نماید، اما به منظور ارائة ترجمه‌ای معادل، وفادار، دقیق و مطابق با متن مبدأ، مترجم می‌بایست نهایت تلاش خود را در معادل‌یابی به کار گیرد.
بررسی ترجمه‌های ارائه‌شده از قرآن کریم بیانگر عدم توجه و عنایت لازم و کافی مترجمان محترم به اصل «تعادل ترجمه‌ای» است. به گونه‌ای که مترجمان، از میان انواع معانی واژگان، که بر اساس آن انواع معادل نیز شکل می‌گیرد، به طور عموم به انتقال معنای ارجاعی آنها یعنی معنای معجمی و اولیة واژه پرداخته، و از دیگر لایه‌ها و طبقات معنایی الفاظ، معمولاً غافل بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

“Pragmatics of Principle of Lexicons Translation Equivalence in Quran translation process”

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Mirhaji 1
  • Jalal Marami 1
  • Reza Amani 2

چکیده [English]

One may daresay that the foremost issue and problem in translation is to observe “Translation Equivalence Principle” so that the translated text to be the equivalent and all-out mirror against the original text. To obtain this goal, it is perfectly necessary to pay attention to semantic different layers, ranged from referential meaning to empirical, interactive, implicit, meanings, semantic units (sememe), conventional, stylistic, syntactic, and phonetic concepts of lexicons in equivalent- finding process.
Although, it is very difficult and sometimes impossible to create equilibrium and equality at all the given semantic levels and layers, but in order to purpose an equivalent, loyal, exact and correspondent translation to the source text, translator should make his/ her every effort in finding equivalents.
Review of purposed translations from Holy Quran denotes lack of the required and sufficient attention by the respected translators to Translation Equivalence Principle so that among types of lexicons meaning based on which kinds of equivalents may form, translators have generally transferred their referential meaning i.e. meaning in dictionary and lexical denotation while they have usually neglected other semantic layers and categories of lexicons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critique.
  • Holy Quran
  • Lexicon (Term)
  • Meaning
  • Translation Equivalence