بازتاب جشـنﻫای باستانی ایرانیان در دو کتاب المحاسن و الأضداد والتاج جاحظ بصری

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کاشان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان

چکیده

با واکاوی در آثار جاحظ، نویسنده و دانشمند توانای عرب قرن سوم ه . ق. درمییابیم که او در موارد بسیاری به فرهنگ و تمدن ایران اشاره نموده است. اهتمام جاحظ به فرهنگ و تمدن ایران به حدی است که وی را وامی‌دارد که تعصّب عربی خویش را کنار بگذارد و به جایگاه شایستة ایرانیان در میان ملتهای متمدن جهان آن روز، اعتراف کند و آنان را یکی از چهار ملت شایان ذکر جهان آن روز معرفی نماید. با تعمّق در دو کتاب المحاسن و الأضداد و التاج فی أخلاق الملوک منسوب به جاحظ، درمییابیم که جشنهای ایرانی همچون «نوروز»، «مهرگان، و «فَصَد» با همة آداب و رسومش، در دوران خلافت عباسیان با شادی و شکوه فراوان برپا م?گشت و پادشاهان عباسی نیز به منظور افزودن درآمد خویش از راه دریافت هدایا، از این جشنها استقبال می‌کردند.

کلیدواژه‌ها