بازتاب جشـنﻫای باستانی ایرانیان در دو کتاب المحاسن و الأضداد والتاج جاحظ بصری

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کاشان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان

چکیده

با واکاوی در آثار جاحظ، نویسنده و دانشمند توانای عرب قرن سوم ه . ق. درمییابیم که او در موارد بسیاری به فرهنگ و تمدن ایران اشاره نموده است. اهتمام جاحظ به فرهنگ و تمدن ایران به حدی است که وی را وامی‌دارد که تعصّب عربی خویش را کنار بگذارد و به جایگاه شایستة ایرانیان در میان ملتهای متمدن جهان آن روز، اعتراف کند و آنان را یکی از چهار ملت شایان ذکر جهان آن روز معرفی نماید. با تعمّق در دو کتاب المحاسن و الأضداد و التاج فی أخلاق الملوک منسوب به جاحظ، درمییابیم که جشنهای ایرانی همچون «نوروز»، «مهرگان، و «فَصَد» با همة آداب و رسومش، در دوران خلافت عباسیان با شادی و شکوه فراوان برپا م?گشت و پادشاهان عباسی نیز به منظور افزودن درآمد خویش از راه دریافت هدایا، از این جشنها استقبال می‌کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“Reflection of Iranians’ ancient feasts in two books “Al-Mahasen Val-Azdad” and “At- Taj” by Jahiz Al- Basri”

نویسندگان [English]

  • Roohollah Sayadinejad 1
  • Elham Koochian 2
چکیده [English]

By data mining in works of Jahiz, i.e. the Arabic proficient author and scientist in 3rd Hegira century (10th AD cen.), we may find that on most of occasions, he has referred to Iranian culture and civilization. Efforts made by Jahiz concerning to Iranian culture and civilization are to the extent that make him to leave his Arabic dogm and to acknowledge to Iranian deserving position among civilized nations of the world at that time and to introduced it as one of four noteworthy nations in the world at the given period. By pondering on two books of Al- Mahasen Val-Azdad and At-Taj Fi- Akhlagh Al-Molouk which attributed to Jahiz, we find that Iranian feasts like Norouz (NewYear holiday on March), Mehregan (Ahuraic festival on October) and Fassad (Pitcher- Throw away feast on June) with all of their customs and rites were held during Abbasid Caliphate with a lot of mirth and splendor and Abbasid kings welcomed such feasts in order to increase their revenue by receiving gifts granted in these festivals

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fassad
  • Iranian Custom
  • Jahiz
  • Mehregan
  • Norouz