هاشمیّات، جهادی از جنس قلم

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده

هاشمیات عنوان هشت قصیدة مذهبی، سیاسی، اجتماعی و انقلابی است که توسط کمیت‌بن زید اسدی سروده شده است؛ در واقع این قصاید نخستین و با اهمیتترین اثر او به شمار میرود که با فاصله‌ای اندک در حدود پانزده یا بیست سال پس از شهادت امام حسین (ع) در فضای اختناق و بیداد امویان سروده شد و بسرعت انتشار یافت و عراق و شامات را درنوردید و آوای آن در شهرها و مساجد پیچید و پایه‌های ظلم حاکمان اموی را به لرزه در آورد و شاعر را شهرة آفاق ساخت.
شاعر در هاشمیات، دلایل روشن و آشکاری بر حقانیت اهل بیت (ع) در امر خلافت و جانشینی پیامبر (ص) ارائه میدهد. وی براهین خویش را بر معیارهای عقلی بنا نهاده و برای اثبات این امر به آیات قرآن استدلال میکند. درونمایة این قصاید، مدح اهل بیت پیامبر (ص) و برشمردن فضایل ایشان، به تصویر کشیدن ظلم و بیداد بنی‌امیه، معرفی حکومت عدل علوی و تشویق وتحریض مردم به قیام و جهاد است. نگارندگان در این جستار بر آنند که به بررسی هاشمیّات پرداخته و مضامین والای برشمرده فوق را معلوم سازند و محتوای عالی این قصاید را به خوانندگان معرفی کنند.

کلیدواژه‌ها