نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دورة دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

چکیده

آثار ادبی‌از دیرباز منعکس‌کنندة ‌‌ارتباط ‌و تعاطی ‌فرهنگی‌ جوامع‌ بوده‌ است‌. میزان ‌این تأثیر متقابل ‌به ‌نوع ‌آثار و دانش ‌و آگاهی‌صاحبان ‌اثر بستگی‌دارد. گلستان‌ سعدی‌ که نمونة مثالی ‌هنر کلامی ‌فارسی‌در حوزة ‌‌نثر و نظم‌ به ‌شمار میرود به‌ لحاظ‌ محتوا نیز مجموعة‌ ‌بی‌نظیری‌ از مضامین ‌نغز است ‌که‌ حاصل‌ ذوق‌، علم‌ و تجربة ‌صاحب‌آن ‌است‌. با تسلّطی ‌که ‌سعدی‌ بر زبان ‌و ادب ‌عربی ‌دارد، بدیهی‌ است‌ که ‌از آثار ادب ‌عربی ‌متأثر شده ‌باشد همچنان‌ که‌ آثار عربی ‌نیز متأثر از زبان ‌و فرهنگ ‌ایرانی ‌بوده‌است‌. عبارتهای ‌کوتاه و پرمعنای‌ گلستان‌ که ‌در موارد بسیاری ‌حکم ‌مثل ‌پیدا کرده ‌است ‌شباهت ‌زیادی ‌به ‌امثال ‌و حکم‌ عربی‌دارد. این ‌امر مدّتهاست ‌مورد توجّه‌ سعدی ‌پژوهان ‌بوده‌است ‌که ‌در آثار متعددی ‌به خصوص ‌شرحهای گلستان‌ و بوستان‌ آن‌ را نمایانده‌اند. در این پژوهش سعی بر این ‌است‌ شباهتهای ‌بسیاری ‌که بین ‌امثال ‌و حکم ‌عربی ‌و مطالب‌ گلستان‌ وجود دارد و ‌تاکنون‌ به‌آنها اشاره ‌نشده مورد بررسی قرار گیرند‌. یافتن ‌این‌مشابهت‌ها و درک ‌آنها از جنبه‌های ‌مختلف‌ هنریِ ‌لفظی ‌و معنایی‌مطمئناً به‌ خواندن ‌و فهم‌ گلستان‌ سعدی‌ کمک ‌شایان‌ توجهی‌خواهد کرد. در این‌ مقاله دست کم ‌‌پنجاه مورد مضامین‌مشترک‌ گلستان‌ و امثال‌ و حکم ‌عربی‌ نشان ‌داده ‌شده‌ که ‌پیش ‌از این ‌به‌ آنها اشاره‌ای ‌نشده‌است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

“Common themes in Saadi’s Golestan and Arabic Exempla”

نویسندگان [English]

  • Mostafa Moosavi 1
  • Hamideh Noohpisheh 2
  • Leila seyed Ghasem 2

چکیده [English]

Of yore, literary works have reflected social relationship and interaction in communities. The extent of this mutual impact depends on type of works and knowledge and information of their authors. Golestan book of Saadi that is considered as an example of Persian speech art in both prose and poetry fields comprises of unique collectanea of cute implications in terms of content that resulted from taste, knowledge and experience of their owner. Given that proficiency of Saadi in Arabic language and literature , it clear that the given work to be influenced by arabic literary works and at the same time Arabic works have been affected by Iranian language and culture. Terse and highly meaningful clauses of Golestan in many cases have been adapted as proverbs, are greatly similar to Arabic Exempla. This issue has been considered by Saadi- researchers for some period of time where they have indicated it in many works especially illustrations of Golestan and Boostan. In the present essay, it has been tried to investigate many existing similarities between Arabic Exempla and contents of Golestan that have not been yet implied. Finding of such similarities and their comprehension from different artistic, lexical and semantic aspects may essentially contribute to reading and comprehension of Golestan of Saadi. In this paper, at least fifty samples of common themes among Golestan and Arabic Exempla have been shown that they were not implied before

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common Themes
  • Comparative Studies
  • Exempla
  • Golestan of Saadi