نویسنده = ��������������� ����������
مضامین مشترک‌ در گلستان ‌سعدی ‌و امثال ‌و حکم ‌عربی‌

دوره 3، شماره 3، بهمن 1390، صفحه 201-224

مصطفی ‌موسوی؛ حمیده‌ نوح ‌پیشه‌؛ لیلا سید قاسم‌