نویسنده = ���������� ���������������� ������������������
نقدی بر تصویر هنری از دیدگاه بلاغت سنتی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 105-128

10.22059/jalit.2012.29686

غلام¬عباس رضایی هفتادُر؛ حسین چراغی وش