هویت‌یابی اسلام و عرب در اشعار محمد مهدی جواهری
هویت‌یابی اسلام و عرب در اشعار محمد مهدی جواهری

شهریار نیازی؛ سیده فیروزه حسینی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 175-202

https://doi.org/10.22059/jalit.2012.29689

چکیده
  محمد مهدی جواهری از شاعران برجستة کشور عراق است. کسی که بیشتر اشعارش را به مفاهیم سیاسی و اجتمـــاعی اختصاص داده است. وی توانست بیش از نیم سده، گرایش خود را به سرودن اشعار میهنی حفظ کند. اگر چه بیشتر اشعار ...  بیشتر