نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

چکیده

محمد مهدی جواهری از شاعران برجستة کشور عراق است. کسی که بیشتر اشعارش را به مفاهیم سیاسی و اجتمـــاعی اختصاص داده است. وی توانست بیش از نیم سده، گرایش خود را به سرودن اشعار میهنی حفظ کند. اگر چه بیشتر اشعار جواهری، دربردارندة جنبش‌ها و قهرمانی‌های کشور عراق است، نباید از نظر دور داشت که وی هیچ‌گاه خود را محدود به کشورش نکرده است. بنابراین، دیدگاه ظلم ستیزی جواهری، تنها منحصر به عراق نمی‌شود و جهـان اسلام را نیز دربرمی‌گیرد. در واقع اشعار او بیانگر هویت ملـی اسلام و اعـراب است. او با تکیه بر اصـل اسلام، یکپارچــگی را در دستور کار خود قرارداد و خواستار همبستگی جهان اسلام گردید. در این مقاله سعی شده است اشعار این شاعر بزرگ را از جنبة ملـی‌گرایی اسلامی بررسی کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

“Seekiny for identity of Islam and Arab in Mohammad Mahdi Jawaheri’s poems”

نویسندگان [English]

  • Shahriar Niazi 1
  • Sayyedeh Firuzeh Hosseini 2

چکیده [English]

Mohammad Mahdi Javaheri most of whose poems have political and social concepts is one of the prominent poets in Iraq. He could devote himself to composing national poems for more than a half century. Although most of his poems talk about movements and heroism in Iraq, it should not be ignored that he did not limit himself just to his country. In this regard, he had pugnacity view against tyranny in Islamic world in addition to his country, Iraq. In fact, his poems are indicative of Islamic and Arabic identity. He could rely in his work on Islamic codes and unity, cooperation and correlation in Islamic world. In this article, it has been tried to discuss his poems from the aspect of Islamic nationalism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabic
  • Islam
  • Mohammad Mahdi Javaheri
  • Nationalism