دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-276 (مجله ادب عربی) 
6. نقدی بر تصویر هنری از دیدگاه بلاغت سنتی

صفحه 105-128

10.22059/jalit.2012.29686

غلام¬عباس رضایی هفتادُر؛ حسین چراغی وش


7. تجلی عاطفه و جایگاه آن در صحیفه سجادیه

صفحه 129-152

10.22059/jalit.2012.29687

مهدی ترکشوند؛ موسی عربی؛ مجتبی ترکاشوند


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-243
مجله ادب عربی
پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-332
مجله ادب عربی
بهار و تابستان 1391، صفحه 1-352
مجله ادب عربی
بهار و تابستان 1391، صفحه 1-276