دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-352 (مجله ادب عربی) 
6. نحوالمعانی ومعانی النحو

صفحه 155-192

10.22059/jalit.2012.30311

عدنان طهماسبی؛ سعدالله همایونی


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-243
مجله ادب عربی
پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-332
مجله ادب عربی
بهار و تابستان 1391، صفحه 1-352
مجله ادب عربی
بهار و تابستان 1391، صفحه 1-276