سَلم خاسر و نوآوری در شعر عربی

نویسنده

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی

چکیده

سلم بن عمرو خاسر، شاعر عصر نخست عباسی در بصره به دنیا آمد. وی شاگرد و راوی اشعار بشّار بن بُرد بود. او را خاسر نامیدند، زیرا نسخه‌ای از قرآن را فروخت تا دیوان شعری بخرد. دلایل دیگری نیز برای این لقب وی گفته شده است. در دوران جوانی، سلم به بغداد رفت و به مدح خلفای عباسی، برمکیان به ویژه فضل برمکی، و دیگر امیران پرداخت. وی با ابوالعتاهیه، مروان بن ابی حفصه، والبه بن حباب و ابو الشمقمق معاشرت داشت. اشعار او بیشتر مدایح و مراثی است. سلم در 186 هـ.ق درگذشت. برخی، سلم را به جهت ارتباط با بشّار از اصحاب زندقه برشمرده‌اند.
سلم خاسر شعری را در ستایش هادی عباسی در بحر رجز سرود که هر بیت آن فقط یک «مستفعلن» (چهار هجا) داشت و این در عروض و ادبیات عربی تا پیش از وی سابقه نداشت و از نوآوری‌های سلم شمرده می‌شود.

کلیدواژه‌ها