نقد و بررسی منابع استنادى در مقالات علمی پژوهشی زبان و ادبیات عربی

نویسنده

استادیار دانشگاه سمنان

چکیده

یکی از مهمترین وظیفة پژوهش‌گران پس از انتخاب موضوع تحقیق، جستجو برای یافتن منابع ومراجع مختلف جهت جمع آوری معلومات و اطلاعات لازم پیرامون موضوع است. شکی نیست که هر اندازه این جستجو وسیع‌تر و دقیق‌تر باشد، ارزش و اعتبار تحقیق بیشتر خواهد بود. بر همین اساس باید گفت که تعداد و تنوّع و اعتبار منابع استنادی، یکی از معیارهای ارزشیابى تحقیقات دانشگاهى است.
بررسی بیش از 85 مقالة علمی- پژوهشی زبان وادبیات عربی که در مجلات معتبر کشور چاپ شده است نشان می دهد که صرف نظر از وجود تعدادى مقالات علمى پژوهشی قابل قبول که تا حدودی داراى استانداردهاى لازم بوده و به عنوان الگویى مناسب براى پژوهش‌گران ذکر گردیده‌اند، ضوابط و معیارهاى علمی در خصوص ضرورت و کیفیت استناد به منابع متنوع، در بسیارى از مقالات علمى رعایت نشده است.
در نتیجه بسیارى از مقالات علمی پژوهشی زبان وادبیات عربى داراى کاستی‌های فراوانى مانند: تکیة بیش از حد بر منابع دست دوم و کم اهمّیت است؛ که ناشی از عدم توجه به جایگاه منابع واعتبار نویسندگان بوده. و همچنین قلّت منابع و فقدان تنوع و فقدان منابع خارجی که ناشی از جستجوی سطحی و مختصر است. که خود ناشی از مشکل بزرگتری به نام فقدان انگیزة علمی و تنها به قصد استفاده از امتیاز مربوطه جهت ارتقاست.

کلیدواژه‌ها