نویسنده = همایونی، سعدالله
تعداد مقالات: 1
1. نحوالمعانی ومعانی النحو

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 155-192

10.22059/jalit.2012.30311

عدنان طهماسبی؛ سعدالله همایونی