نویسنده = آریادوست، سید حسن
تعداد مقالات: 1
1. تجلّی ققنوس در اشعار ادونیس

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 117-138

10.22059/jalit.2012.30322

هادی رضوان؛ سید حسن آریادوست