نویسنده = ابن الرسول، سید محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعة تطبیقی نظریة نظم عبدالقاهر جرجانی و نظریة بافت موقعیّت فرث

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 17-35

10.22059/jalit.2018.125181.611271

سید محمدرضا ابن الرسول؛ مرضیه قربان خانی؛ نصراله شاملی