نویسنده = ���� ���������� ���� ���� ����������
بررسی تطبیقی طبیعت گرایی در اندیشه های سهراب سپهری و جبران خلیل جبران

دوره 5، شماره 1، تیر 1392، صفحه 213-236

10.22059/jalit.2013.35593

عزّت ملّا ابراهیمی؛ خدیجه رشیدی؛ بی بی راحیل سن سبلی