آشنایی زدایی و نقش آن در خلق شعر
آشنایی زدایی و نقش آن در خلق شعر

غلامعباس رضایی هفتادر؛ ابراهیم نامداری؛ علی اکبر احمدی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 69-88

https://doi.org/10.22059/jalit.2014.50258

چکیده
  آشنایی­زدایی خروج از مألوف و آشناست، خروجی که در پی آن برای خواننده یا شنوندة سخن، شگفتی حاصل شود، یعنی شاعر یا ادیب با زدودن تکرار از صورت زبان، سخنی زیبا و تأثیرگذار خلق کند، شگرد شاعر و ادیب در این ...  بیشتر