نویسنده = ������������ ��������������
پژوهشی دربارة آثار و نسخ خطی ابوالفضل میکالی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 1-15

10.22059/jalit.2018.106061.611132

محمدعلی آذرشب؛ علی اکبر محمّدی


ابن بابک الشاعر، واتصاله بالـحرکة الأدبیة فی عصره

دوره 6، شماره 1، تیر 1393، صفحه 127-152

10.22059/jalit.2014.52027

محمد علی آذرشب؛ محمد حسن فؤادیان؛ علی أکبر فراتـی