نگاهی به چالش‌های ترجمه همزمان فارسی – عربی و برعکس
نگاهی به چالش‌های ترجمه همزمان فارسی – عربی و برعکس

عبدالحسین فقهی؛ حسین سلمانی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 223-240

https://doi.org/10.22059/jalit.2016.58089

چکیده
  ترجمۀ همزمان، بی­گمان، یکی از دشوارترین انواع ترجمه است. این نوع ترجمه که گاهی ترجمۀ شفاهی نیز نامیده می­شود، چالش­های متعددی دارد که برای مترجمان همزمان، شناخته شده و ملموس است. این چالش­ها از ...  بیشتر