نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دورة دکتری در رشتة زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

چکیده

ترجمۀ همزمان، بی­گمان، یکی از دشوارترین انواع ترجمه است. این نوع ترجمه که گاهی ترجمۀ شفاهی نیز نامیده می­شود، چالش­های متعددی دارد که برای مترجمان همزمان، شناخته شده و ملموس است. این چالش­ها از یک سو در محتوا و ساز و کار ترجمه و از سوی دیگر در مترجم، قابل بررسی است. اگر چه مترجمان همزمان با ممارست و تجربه اندوزی بر شماری از این چالش­ها غلبه می­کنند، اما حوزۀ ترجمۀ همزمان نیازمند بحث­هایی نظری است تا راهکار­ها، اصول موفقیت در این نوع ترجمه و تجربه­های مترجمان خبره را در چارچوبی روشن و قابل استفاده برای نوآموزان این حوزه و
علاقه­مندان به آن بدست دهد. در این راستا، در پژوهش پیش رو، چیستی ترجمۀ همزمان، ویژگی­ها و چالش­های آن و ضرورت­های رعایت دقت در این نوع ترجمه، تبیین شده است. سپس، پیش نیازها و توانمندی­های ضروری مترجمِ همزمان ذکر شده و به برخی دیگر از شرایط مرتبط با فضای ترجمۀ همزمان که ممکن است مترجم با آن روبه­رو شود، اشاره شده است. در ادامه نیز، اصول و شیوه­های کاربردی برای موفقیت در ترجمۀ همزمان آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Challenges in Interpreting Persian to and from Arabic

نویسندگان [English]

  • Abdolhossein Feghhi 1
  • hossein salmani 2

چکیده [English]

No doubt that the simultaneous interpretation is one of the most difficult types of translation. This type of translation, which is sometimes called oral translation, has many challenges that are familiar to and tangible for the translators. These challenges can be examined in two grounds; first, the content and mechanism of translation, and second, the translator himself. Although translators can overcome some of these challenges by practice and accumulation of experience, the field of oral translation is presently in need of theoretical discussions that provide guidelines, principles of success in this type of translation, and expert translators' experience in a clear and practical way for novice yet interested translators. Consequently, in this study, the nature of simultaneous translation, its characteristics and challenges, and the necessity of carefulness in this type of translation are explained. Then, the necessary prerequisites and capabilities of the simultaneous interpreters are specified, and some other conditions accompanying the simultaneous interpretation that translators may face are mentioned. Finally, some practical principles and practices for success in simultaneous interpretation are mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simultaneous translation
  • Challenges
  • translator's Features
  • Persian - Arabic translation
اصغری، جواد، رهیافتی نو بر ترجمه از زبان عربی، تهران، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، 1386ش.
اف همرز، جوزین و بلانک، مایکل، ترجمه شفاهی، ترجمه کتبی و دوزبانگی، ترجمة محمد رضا آهنی، مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه امام حسین (ع) - سال چهاردهم - شماره 58.
بیومی، محمد محمود، لـماذا نترجم، مـجلة الفیصل: رقم 239.
حسن، محمد عبدالغنی، فن ترجمه در ادبیات عربی، ترجمة دکتر عباس عرب، مشهد، موسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، 1376ش.
الـخوری، شحادة، واقع حرکة الترجمة ومستقبلها فی الوطن العربی، الفیصل: 239.
الزلیطنی، محمد لطفی، الترجمة الشفهیة، الفیصل: شماره 239.
دهقان فردوس، اکبر، روش اصولی و استاندارد ترجمه، گاهنامه برای ترجمه، بی تا.
شیخ الارض، تیسیر، «الترجمة بین الفعل و الانفعال الثقافی»، الوحدة : شماره 61 / 62، اکتوبر 1989م.
عبد الـمنان خان، ابو نعمان، مذکرة علم الترجمة العربیة الفوریة، جامعة دکا، 1992م.
معروف، یحیی ، فن ترجمه اصول نظری و عملی، تهران، انتشارات سمت، 1380ش.
میرعمادی، سید علی، تئوری­های ترجمه و تفاوت ترجمة مکتوب و همزمان، تهران، انتشارات بهارستان، 1369ش.
نیومارک، پیتر، دلیل الـمترجم، ترجمة حسن غزالة، الریاض، دار العلوم للطباعة والنشر، 1985م.