دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-332 
4. اسرار بلاغی استفهام در قرآن کریم

صفحه 61-80

10.22059/jalit.2016.58082

حسن رضایی هفتادر؛ روح الله شهیدی؛ سیده راضیه توسل؛ زینب روستایی


10. گذری بر نقاب‌های أدونیس

صفحه 179-200

10.22059/jalit.2016.58104

محمد عامری تبار؛ حبیب الله عباسی؛ نعیمه غفارپور صدیقی