دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-378 
شخصیت بخیل در کتاب «البخلاء»

صفحه 225-248

10.22059/jalit.2015.56700

علیرضا محمدرضایی؛ عیسی متقی زاده؛ فاطمه اکبری زاده


تحلیل عناصر و مضامین مشترک مقدمه‌های طَلَلی در معلقات

صفحه 229-274

10.22059/jalit.2015.56703

سید محمدرضی مصطفوی نیا؛ محمودرضا توکلی محمدی؛ سیامک ظفری زاده