عناصرشناختی و فراشناختی در فرآیند یادگیری مکالمه زبان عربی با تکیه بر روش تلقین زدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

آموزش زبان عربی در ایران همواره با تکیه بر عناصر شناختی و روش دستور – ترجمه صورت می‌پذیرد، از این رو هیچگاه عناصری از قبیل: واکنش‌های ذهن مدرس و زبان آموز به هنگام آموزش زبان عربی، عناصر فراشناختی، ویژگی‌های طرفین، سخن و موقعیت گفتگو، روند پردازش داده‌ها و اطلاعات توسط زبان آموز و ...  مورد توجه صاحب نظران این حوزه قرار نگرفته است.در این مقاله، نویسندگان در صددند با تحلیل زیر و بم‌های فرآیند یادگیری زبان عربی با تکیه بر روش تلقین زدایی و عناصر فراشناختی از قبیل هوش هیجانی، اصولی بنیادین را برای تدریس/ یادگیری زبان عربی بدست دهند، بطوریکه با استفاده از راهکارهای پیشنهادی، زبان آموز بصورت کارآمد دانش زبانی را کسب کرده و با ایجاد انگیزه، خلاقیت، اعتماد به نفس و در نهایت با برون داد مداوم و عملی زبان در فضایی هیجانی-شناختی، توانش و کنش ارتباطی وی به بهترین سطح ممکن برسد.

کلیدواژه‌ها


افضلی، زهرا، «روش‌های آموزش زبان و تبیین جایگاه مهارت‌های چهارگانه»، مجموعه مقالات سومین همایش مدیران گروه های عربی کشور، 19 - 20 تیرماه 1386،
(ص 9- 22) همدان، دانشگاه بوعلی سینا.
الیس اورمراد، جین، یادگیری انسان (نظریه و کاربرد)، مترجم: یحیی سید محمدی، تهران، نشر ارسباران، چاپ ششم، 2012م. 
جیمز، کارل، تجزیه و تحلیل تقابلی، مترجم: حمید سرهنگیان، تبریز، نشرآئین، 1380ش.
چامسکی، نوام، زبان و اندیشه، مترجم: کورش صفوی، تهران، نشر هرمس، 1391ش.
حسینی، محمد ضیاء، روش تدریس زبان خارجی/ دوم، تهران، راهنما، 2006م.
خانزاده، علی و همکاران، «رابطة هوش هیجانی و جرأت ورزی با مشارکت کلامی فراگیران انگلیسی»، پژوهش زبانهای خارجی، شمارة 38، ازص 19 تا41، 1386ش.
دبلیو کرول، دیویدروانشناسی زبان، مترجم: حشمت الله صباغی، تهران، رشد،1391ش.
السعران، محمود،علماللغه، بیروت، دارالنهضة العربیة، (بی­تا)،
سیف، علی اکبر، روان شناسی پرورشی، تهران، نشر آگاه، 1383ش.
شریفی، نسترن و همکاران، «مقایسة سهم هوش شناختی، خلاقیت و هوش هیجانی در
پیش­بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان در سطوح مختلف تحصیلی»، فصلنامه تازه­های روانشناسی صنعتی/ سازمانی، سال دوم، شمارة ششم، صص29-26، 1390ش.
الطبوجی، حسین حمدی، وسائل الاتصال والتکنولوجیا فی التعلیم، الکویت،
دار القلم،1982ش. 
طهماسبی، عدنان وهمکاران، «آموزش اهداف عمومی و عمومی دانشگاهی با تیکه بر سیلابس مفهومی کاربردی و روش کار محور»، مجلة جستارهای زبان، دانشگاه تربیت مدرس، شمارة 5 (21)، 1391 ش.
کوک، گای، زبان شناسی کاربردی، مترجم: علی روحانی و محمد رضا مرادیان، تهران، راهنما، (1389) (نشر اثر به زبان اصلی 2011).
گُلمن، دانیل، هوش هیجانی (نسرین پارسا، مترجم)، تهران، رشد، (1391ش) (نشر اثر اصلی 1995م).
لورمن، تیم و همکاران، آموزش فراگیر ، مترجم: عباسعلی حسین خانزاده، تهران، نشر دانشگاه تهران، 1391ش.
مجیدی حسن، مریم، توکلی ثانی، «آسیب شناسی درس مکالمه دانشجویان زبان و ادبیات عربی در ایران»، مجموعه مقالات، یزد، دانشگاه یزد، 16- 17 شهریور ماه 1390ش.
مشکوة الدینی، مهدی، توصیف و آموزش زبان فارسی، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی، 1379ش.
 
Lozanov,Georgi. (2005). Suggestopedia - desuggestive teaching communicative method. International center for Desuggestology. vienna, Austria.
Stase, A. & Brown, j.(2004) Life satisfacation. The state for government. The jornal of psychology. WWW. Preqoest. Com.
Stevick, E. W. 1980. Teaching languages; A Way and Ways. Rowley, Mass; newbury house.