نویسنده = نورسیده، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. بلاغة الصورة الاستعاریة فی الکلام النبوی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 239-260

10.22059/jalit.2014.52032

محمد إبراهیم خلیفة شوشتری؛ علی اکبر نورسیده