دلالت های تکرار در شعر بدوی الجبل
دلالت های تکرار در شعر بدوی الجبل

ابوالحسن امین مقدسی؛ سید پیمان حسینی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 53-72

https://doi.org/10.22059/jalit.2017.112421.611182

چکیده
  تکرار در شعر از ارکان اصلی موسیقی درونی و در زیباشناسی شعر از مسایل اساسی است. تکرار در شعر، نوعی تاکید و پافشاری بر پاره­ای از عبارات شعری است که شاعر بیش از سایر عبارات بدان توجه دارد و از این جهت در ...  بیشتر