نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیّات عربی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات عربی دانشگاه تهران

چکیده

تکرار در شعر از ارکان اصلی موسیقی درونی و در زیباشناسی شعر از مسایل اساسی است. تکرار در شعر، نوعی تاکید و پافشاری بر پاره­ای از عبارات شعری است که شاعر بیش از سایر عبارات بدان توجه دارد و از این جهت در بردارنده دلالت­های موسیقایی و معنایی و عاطفی و احساسی ویژه­ای است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی به بررسی دلالت­های تکرار به­عنوان یکی از انواع موسیقی درونی در شعر بدوی الجبل شاعر معاصر سوری خواهیم پرداخت. در بررسی اسلوب تکرار در شعر بدوی الجبل مشخص گردید که سطوح مختلف تکرار در شعر او، ارتباط تنگاتنگی با دلالت­های شعری­اش دارد و شاعر در راستای ایجاد توازن و تناسب میان کارکردهای لفظی و معنایی از موسیقی تکرار در سطوح مختلف بهره گرفته است و این تکرار ارتباطی ناگسستنی با معنا و فضای کلی شعر داشته و منبع برانگیختن عواطف و احساسات مخاطبان است. بدوی الجبل با استفاده از تکرار حروف و کلمات و عبارات علاوه بر آفرینش موسیقایی از احساسات انباشته شده در وجدان خویش پرده برمی­دارد و ریتم موسیقایی سخن را در راستای آن به خدمت می­گیرد و بدین‌ترتیب با دلالت­های موسیقایی و معنایی و عاطفی تکرار در جان و دل مخاطب تاثیر می­گذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Implications of Repetition in Badavi al-Jabal Poetry

نویسندگان [English]

  • Abolhasan Amin Moghadesi 1
  • sayed peyman hosaini 2

1 Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature. University of Tehran

2 Ph.D. Student, Arabic Language and Literature. University of Tehran

چکیده [English]

repetition is the basic fundamentals of inside music in poetry. repetition in poetry is emphasis on certain phrases of poetry that poet attent more than any other words and phrases and hence contains Special musical and conceptual implications. In this paper we describe the analytical method, repeating pattern in Badavi al-Jabal poetry as one of the elements inside music. In the study of repetition methods determined that types of replication in his poetry, is closely associated with images and implications  and source  of motivate audience's emotions  and repeating in his poetry is inextricably linked with the sense of overall space and serves internal system poem. Poet by musical repeating reconstructs some of his poetry images as it implies a double  meaning poetry Badavi al-Jabal Using repeated addition of musical creation accumulated emotions of our own conscience reveals and serverd rhythm of speech In line with itsand  thus affects the lives and hearts of the audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Musical Implications
  • Inside Music
  • Repetition
  • Badavi al-Jabal
ابن سینا، ابوعلی، مخارج الحروف، تصحیح و ترجمة پرویز خانلری، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1348.
انیس، ابراهیم، موسیقی الشعر، القاهرة، مکتبة الانجلو المصریة، الطبعة الخامسة، 1978.
انیس، ابراهیم، الاصوات اللغویة، القاهرة، مکتبة نهضة مصر، د.ت.
بدوی الجبل، دیوان، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، الطبعة الثانیة، 2000.
بشر، کمال، علم الاصوات، القاهرة، دارغریب، 1994.
الجیوسی، سلمی الخضراء، الاتجاهات و الحرکات فی الشعر العربی الحدیث، ترجمة عبدالواحد لؤلؤة، بیروت، مرکز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الرابعة، 2007.
الحاوی، ایلیا، بدوی الجبل شاعر الاناشید و المراثی، بیروت، دارالکتاب اللبنانی، 1981.
الخیّر، هانی، یحدّثونک عن أنفسهم، دمشق، منشورات وزارة الأعلام، 2000.
دهقان­ضاد، رسول، «بررسی ساختار موسیقایی اشعار حافظ ابراهیم»، ادب عربی، سال 4، ش 4، 21ـ 46، 1391.
الدهان، سامی، الشعراء الاعلام فی سوریا، بیروت، دارالانوار، الطبعة الثانیة، 1968.
زاید، علی عشری،  عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، القاهرة، مکتبة الآداب، الطبعة الخامسة، 2008.
شرتح، عصام، ظواهر اسلوبیة فی شعر بدوی الجبل، دمشق، منشورات اتحاد الکتاب العرب، 2005.
شفیعی‌کدکنی، محمدرضا، موسیقی شعر، تهران، آگاه، چاپ پنجم، 1376.
شمیسا، سیروس، نگاهی تازه به بدیع، تهران، فردوس، چاپ پنجم، 1372.
ضیف، شوقی، فی النقد الادبی، القاهرة، دارالمعارف، الطبعة السابعة، 1988.
عباس، حسن، خصائص الحروف العربیة و معانیها، دمشق، اتحاد الکتاب العرب، 1998.
عبدالحمید، سعار، تیسیر الرحمن فی تجوید القرآن، القاهرة، دارالتقوی، 2009.
عبدالرحمن، ممدوح، المؤثرات الایقاعیة فی لغة الشعر، اسکندریة، دارالمعرفة الجامعیة، 1994.
الغرفی، حسن، حرکیة الایقاع فی الشعر العربی المعاصر، المغرب، افریقیا الشرق، 2001.
فروجی، رابح، التجربة الشعریة فی شعر بدوی الجبل، الدکتوراه، احمد عزوی، جامعة سطیف، الجزائر، سنة جامعیة 2011­­-2012.
فضل، صلاح، علم الاسلوب؛ مبادئة و اجراءاته، القاهرة، الهییة المصریة العامة للکتاب، الطبعة الثانیة، 1985.
قدوری الحمد، غانم، الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید، عمان، دار عمار، 2007.
القط، عبدالقادر، الاتجاه الوجدانی فی الشعر العربی المعاصر، اسیوط، مکتبة الشباب، 1988.
الکیالی، سامی، الادب العربی المعاصر فی سوریا، مصر، مکتبة الدراسات الادبیة، دارالمعارف، د.ت.
الملائکه، نازک، قضایا الشعر المعاصر، بیروت، دارالعلم للملایین، 1983.