دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 1-294 

مقاله پژوهشی

سبک‌شناسی بلاغی مجموعة شاهدة قبر من رخام الکلمات

صفحه 1-20

10.22059/jalit.2017.64312

محمدنبی احمدی؛ یحیی معروف؛ مصیب قبادی


بررسی معناشناسی واژة سلام در تفسیر تبیان شیخ طوسی

صفحه 249-260

10.22059/jalit.2017.124252.611320

حسن کاظمی سهلوانی؛ سید ابراهیم دیباجی؛ غلام عباس رضایی هفتادر