دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-294 
4. دلالت های تکرار در شعر بدوی الجبل

صفحه 53-72

ابوالحسن امین مقدسی؛ سید پیمان حسینی


7. نوستالژی در اشعار ابوفراس حمدانی

صفحه 113-131

فروغ بهرامن؛ فیروز حریرچی؛ محمود شکیب


14. بررسی معناشناسی واژة سلام در تفسیر تبیان شیخ طوسی

صفحه 249-260

حسن کاظمی سهلوانی؛ سید ابراهیم دیباجی؛ غلام عباس رضایی هفتادر