دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-294 
8. نوستالژی در اشعار ابوفراس حمدانی

صفحه 113-131

10.22059/jalit.2017.35613.611014

فروغ بهرامن؛ فیروز حریرچی؛ محمود شکیب


15. بررسی معناشناسی واژة سلام در تفسیر تبیان شیخ طوسی

صفحه 249-260

10.22059/jalit.2017.124252.611320

حسن کاظمی سهلوانی؛ سید ابراهیم دیباجی؛ غلام عباس رضایی هفتادر