نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

چکیده

مفهوم روان‌شناختی خودشیفتگی یا نارسیسیسم جلوه‌ای بسیار آشکار و پربسامد در اشعار احمد الصافی النجفی (شاعر عراقی معاصر) دارد. ظهور و گستردگی این مفهوم در شعر صافی تاحدزیادی معلول زندگی پرافت‌وخیز و مشقت‌بار وی، به‌ویژه در دوران کودکی است. این جستار تلاش می‌کند ضمن ارائة تعریفی گویا از مفهوم خودشیفتگی و تحلیل عوامل ظهور آن در شخصیّت و ادبیات صافی، سطوح متعدد این مفهوم را در اشعار وی واکاوی کند. بر این اساس، نگارندگان این پژوهش چهار سطح مختلف از مفهوم خودشیفتگی را در شعر وی رصد کرده‌ و نمونه‌های مرتبط با هر یک را مورد مطالعه قرار داده‌اند. این چهار سطح به‌ترتیب عبارت‌اند از: مفاخره یا خودشیفتگی فردی، خودشیفتگی در برابر مردم عادی، خودشیفتگی در برابر شاعران دیگر، و خودشیفتگی در برابر منتقدان. این دسته‌بندی، با هدف ارائة چارچوبی روان‌شناختی برای تحلیلِ شدت واکنش شخصیّت خودشیفتة صافی به سطوح مختلفی از ناهمگونی با جهان بیرون بوده است. براساس این دسته‌بندی، شاعر به‌موازاتِ تشدیدِ مخالفتِ مخاطب، سطح خودشیفتگیِ خود را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Narcissism in Ahmad al-sāfi al-Najaf's Poetry

نویسندگان [English]

  • Kamal Baghjeri 1
  • Mahdi Torkshavand 2

1 Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature. University of Tehran College Farabi

2 Assistant Professor, Department of Islamic History and Civilization. Seyyed Jamaleddin Asad Abadi University

چکیده [English]

 
The psychological concept of self-fascination, aka narcissism, is a highly vivid display in the poems of Ahmad al-Sāfi al-Najafi. The spread of this concept in Sāfi’s poems is due to the sufferings in his life, especially during childhood. This article attempts to provide a vivid definition of narcissism while evaluating its emerging factors in al-Sāfi al-Najafi’s character and literary works, and yet examining this concept in multiple layers in his poetry. Focusing on descriptive-analytical approach, authors of this research have thoroughly approached four different layers of narcissism concept in his poetry and have studied relevant samples to each one. These four layers are respectively labeled as: Egoism or individual narcissism, Narcissism against ordinary folks, Narcissism against other poets, and Narcissism against critics. The purpose of this category has been to provide a psychological framework for analyzing the intensity of the reaction of Sāfi’s egotistical character to several levels of heterogeneity with the outside world. Accordingly, the poet’s self-fascination increases parallel to the audience’s disagreement surge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemporary Iraqi's poetry
  • Ahmad al-Sāfi al-Najafi
  • Psycological Cirtics
  • Narcissism
اسمیت، ژوئل، فرهنگ اساطیر یونان و رم، ترجمة شهلا خسروشاهی، تهران، فرهنگ معاصر، 1384.
انجمن روان­پزشکی آمریکا، دی. اس. ام (متن تجدیدنظرشدة راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی) ویرایش چهارم، ترجمة محمدرضا نیکخو و آوادیس یانس، تهران، سخن، چاپ ششم، 1391.
بحری، خداداد، «ملامح النرجسیة فی فخر المتنبی وحیاته»، بحوث فی اللغة العربیة وآدابها، العدد 6، اصفهان، 27-40، ربیع وصیف 1391.
البحیری، أحمد عبدالرقیب، الشخصیة النرجسیة (دراسة فی ضوء التحلیل النفسی)، القاهرة، دارالمعارف، 1987.
الجیوسی، سلمی الخضراء، الإتجاهات والحرکات فی الشعر العربی الحدیث، ترجمة عبدالواحد لؤلؤه، بیروت، مرکز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الثانیة، 2007.
چهرقانی، رسول، «نارسیسیسم یا خودشیفتگی در شعر خاقانی»، تهران، رشد آموزش زبان و ادب فارسی، ش 68، 45-50، زمستان 1382.
حافظ، شمس‌الدین محمد، حافظ به سعی سایه، تهران، کارنامه، چاپ پنجم، 1376.
سعدی، مصلح­الدین، کلیات، به اهتمام محمدعلی فروغی، تهران، زوار، 1382.
الصافی النجفی، احمد، الأشعة الملونة، بیروت، مکتبة المعارف، الطبعة الرابعة، 1983.
                     ، القصائد الاخیرة، بغداد، دارالأسامة، د.ت.
                     ، اللفحات، بیروت، مکتبة المعارف، الطبعة الثالثة، 1983.
                     ، المجموعه الکاملة لأشعار احمد صافی النجفی غیر المنشورة، بغداد، وزارة الفنون العراقیة، 1977.
                     ، الهواجس، بیروت، المطبعة العصریة، 1985.
فرزام‌پور، علی‌اکبر، «خودستایی شاعران»، تهران، یغما، دورة 28، ش 6، صص 374–377، تابستان 1354.
فیست، جس، نظریه‌های شخصیّت، ترجمة یحیی سیدمحمدی، تهران، روان، چاپ پنجم، 1389.
قربانی، نیما، سبک­ها و مهارت­های ارتباطی، تهران، تبلور، 1384.
المتنبی، ابوالطیب، شرح دیوان المتنبی، وضعه عبدالرحمن البرقوقی، راجعه وفهرسه یوسف الشیخ­محمد البقاعی، بیروت، دارالکتاب العربی، الطبعة الخامسة، 2005.
موللی، کرامت، مبانی روان‌کاوی فروید لکان، تهران، نی، چاپ هشتم، 1392.
نریمانی، پریوش، اختلال شخصیّت خودشیفتگی: پیامدها و راهبردها، تهران، آوای نور، چاپ دوم، 1390.