نویسنده = محمد سالمی
تعداد مقالات: 1
1. بینامتنی کاربردی قرآن در شعر معاصر عرب (مورد مطالعه پژوهانه اشعار محمد قیسی)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-72

عزت ملاابراهیمی؛ محمد سالمی