نویسنده = محمود شهبازی
تعداد مقالات: 2
1. ربُّ السیف والقلم فـی میزان النقـد

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 133-149

10.22059/jalit.2017.62562

سید ابوالفضل سجادی؛ محمود شهبازی


2. پدیده اشتراک لفظی و چند معنایی در زبان عربی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 119-136

10.22059/jalit.2016.58091

محمود شهبازی