نویسنده = آذرنوش، آذرتاش
تعداد مقالات: 1
1. نقد دیدگاه لوگزنبرگ دربارة سُریانی بودن خط قرآن در نگارش نخستین

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 205-220

10.22059/jalit.2016.60183

زهرا صرفی؛ آذرتاش آذرنوش؛ نصرت نیل ساز؛ نهله غروی نایینی