نویسنده = ناصر قره خانی
تعداد مقالات: 1
1. معنی شناسی تاریخی واژة «کفر» از کاربست جاهلی تا تضمین نحوی در قرآن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-23

ناصر قره خانی؛ علی باقر طاهری نیا؛ عبدالحسین فقهی