نویسنده = �������� ���������� ����������
تحلیل عناصر و مضامین مشترک مقدمه‌های طَلَلی در معلقات

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 229-274

10.22059/jalit.2015.56703

سید محمدرضی مصطفوی نیا؛ محمودرضا توکلی محمدی؛ سیامک ظفری زاده