بررسیِ نقشِ آهنگ جمله در تعیین معانی آیات قرآن کریم
بررسیِ نقشِ آهنگ جمله در تعیین معانی آیات قرآن کریم

محمد حسن فؤادیان؛ علی رضا فرازی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 241-260

https://doi.org/10.22059/jalit.2016.58109

چکیده
  چند معنایی و تشابه شکلی ساختارهای زبانی، ممکن است به ابهام و پوشیدگی در کلام بیانجامد. اما از آن­جا که زبان به حسب کارکرد و فایدۀ خود، باید از این کاستی به دور باشد، لازم است با تکیه بر قرینه­ها، این ...  بیشتر