نقد دیدگاه لوگزنبرگ دربارة سُریانی بودن خط قرآن در نگارش نخستین
نقد دیدگاه لوگزنبرگ دربارة سُریانی بودن خط قرآن در نگارش نخستین

زهرا صرفی؛ آذرتاش آذرنوش؛ نصرت نیل ساز؛ نهله غروی نایینی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 205-220

https://doi.org/10.22059/jalit.2016.60183

چکیده
  خاورشناسان در پژوهش‌های خود در اصالت قرآن از زوایای گوناگون، تردید کرده‌اند. در این میان، کتاب «قرائت آرامی- سریانی قرآن» اثر لوگزنبرگ نیز با ادعای نگارش نسخه‌های اولیه قرآن به خط سریانی، تلاش ...  بیشتر