نویسنده = آقاجانپور، سپیده
تعداد مقالات: 1
1. ریشخند سیاسی در سرودۀ «هوامش علی دفترالنکسة» نِزار قبانی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 283-304

10.22059/jalit.2016.60185

سید رضا میر احمدی؛ علی نجفی ایوکی؛ سپیده آقاجانپور