نویسنده = میرزایی الحسینی، سید محمود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مؤلّفه های سبک ساز در شعر «تحوّلات العاشق» ادونیس

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 37-54

10.22059/jalit.2018.211434.611503

علی نظری؛ سید محمود میرزایی الحسینی؛ مهران نجفی حاجیور