بررسی مؤلّفه های سبک ساز در شعر «تحوّلات العاشق» ادونیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان

2 دانشیار گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه لرستان

3 دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان

چکیده

مجموعة شعری تحوّلات العاشق، اثر ادونیس شاعر نام­آشنا و معاصر عرب است. در این مقاله با تکیه بر روش استقرایی مبتنی بر توصیف و تحلیل، به تبیین مؤلفه­ها­ی سبکی تحوّلات العاشق در لایه­های مختلف ادبی و زبانی پرداخته شده است. در این پژوهش با بررسی کلّی این مؤلفه­ها در دو سطح ادبی و زبانیِ و با تکیه بر مشخّصه­های بارز سبک شعری شاعر به تحلیل سطح فکری پرداخته شده و سطح فکری به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار نگرفته است. با بررسی سطح ادبی می­توان استفادة فراوان از متون دینی و عرفانی(روابط بینامتنی) و به­نوعی گفتمان عرفانی را یکی از شاخصه­های اساسی شعر او برشمرد. هم­چنین در سطح زبانی (بسامد واژگانی و مؤلّفة تکرار)، از آن­جایی که بافت حاکم و مضمونِ کلّی شعر رنگ و بویی دینی و عرفانی دارد، سبک شعری ادونیس، انتزاعی، ذهن­گرا و ارزش­گذار است و استفاده از واژه­های ذهنی و نشان­دار، زبان این شعر را به زبان صوفیانه نزدیک کرده و در نتیجه باعث پیچیدگی و ابهام آن شده است. آرایة تکرار که یکی از مؤلفه­های شعر مدرن محسوب می­شود در این­ شعر به طرز هنرمندانه­ای به کار گرفته شده و علاوه بر آهنگین نمودن کلام، به واژه­ها بار عاطفی و معنایی خاصی بخشیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Style Maker Components in “Tahavvolat al-Asheq” of Adonis

نویسندگان [English]

  • Ali Nazari 1
  • Sayed Mahmud Mirzaii Alhosaini 2
  • Mehran Najafi Hajivar 3
1 Professor, Department of Arabic Language and Literature. University of Lorestan
2 Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature. University of Lorestan
3 Ph.D Student, Arabic Language and Literature. University of Lorestan
چکیده [English]

Tahavvolat Al-Asheq poetry collection, has written by Adonis one of contemporary Arab poet. Adonis is one of the most prominent critics and literates of the world with his innovations and iconoclasm in Arabic poetry and critique. He composed and published the poetry collection Tahavvolat Al-Asheq in 1961-1965. During this time, Adonis was greatly affected by mystical and religious studies, and this period of time can be considered as the stage of poet's maturity and poetic perfection. He was affected by the opinions and thoughts of the nominated mystics, in particular, Abdul Jabar Neffari, Ibn Arabi and Sheykh Mahmoud Shabestari, to a certain extent that he published a magazine entitled "Moaghef". Al-mavaghef va Al-mokhatabat were some literary works of Neffari that were related to the spiritual progress, wayfaring and journeying of mystics and order of conduct. This poem is closely related to mystical and religious insights. In this article, relying on inductive approach based on the description and analysis, we explain the stylistic elements of Tahavvolat Al-Asheq poetry in different layers of literature and language. In this research, with an overview of this components in both literature and language, relying on clear specifications of poet poetic style, we analyzed the intellectual level and intellectual level has not been studied separately because poet`s thinking and mentality, consciously or unconsciously, has direct influence in language formation and literary levels. By examining the literature level we can regard him as most familiar remover among Arab poets and based on the obtained results with examining the language level (lexical frequency and repeating elements), since governing structure and content of the poetry has religious signs, Adonis`s poetic style is abstract, mind-oriented and use of mental and labeled terms as well as the use of mystery and myth, has neared poetry language to sufi language, thus causes its complexity and ambiguity. On the other hand, array replication in this poem, in addition to the rhythmic word is represents poet`s internal feelings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tahavvolat Al-Asheq
  • Intertextuality
  • Style Components
  • Literature Level
  • Language Level
قرآن کریم.
ابوسنة، محمدابراهیم، دراسات فی الشعر العربی، القاهرة، دارالمعارف، 1912.
أبودیب، کمال، اللغة مکوّن من مکوّنات الوعی الحداثی (لغة النص ورؤیاه)، مسقط، نزوی، 1994.
ادونیس، الصوفیة و السورئالیة، بیروت، دارالساقی، 1992.
                       ، الأعمال ­الشعریة، دمشق، دارالمدی للثقافة والنشر، 1996.
اصغری، جواد و مهران نجفی حاجیور، «نقد کهن الگویی رمان حین ترکنا الجسر»، ادب عربی، سال 4، ش 1، صص 231-248، بهار 1391.
جهاد، کاظم، ادونیس منتحلاً، دراسة فی الاستحواذ الادبی، القاهرة، مدبولی، 1993.
الجیدة، عبدالحمید، الإتجاهات الجدیدة فی الشعرالعربی­المعاصر، بیروت، نوفل، 1980.
حامد الصالح، حسین، تأویل واژگانی قرآن کریم، ترجمة ابوالفضل سجادی و محمود میرزایی الحسینی، اراک، دانشگاه اراک، 1390.
حرّی، ابوالفضل، بررسی سبک صالح حسینی، طرح پژوهشی، دانشگاه اراک، 39-59،  1389.
خلیلی جهان تیغ، مریم، سیبِ­جان، تهران، سخن، 1380.
الخیر، هانی، ادونیس شاعرالدهشة و کثافة الکلمة، دمشق، دار أرسلان، 2006.
رادفر، ابوالقاسم،  فرهنگ بلاغی ادبی، تهران، اطلاعات، 1368.
شمیسا، سیروس، کلیات سبک­شناسی، تهران، میترا، 1384.
الضّاوی، احمد، کارکرد سنّت در شعر معاصر عرب، ترجمة حسین سیدی، دانشگاه فردوسی، 1384.
عباس، احسان، اتجاهات الشعر العربی المعاصر، الکویت، علم المعرفة، 1978.
عبید، محمدصابر، شیفرة ادونیس الشعریة، بیروت، الدار العربیة للعلوم، 2009.
عرب، عباس، ادونیس در عرصة شعر و نقد معاصر عرب، دانشگاه ­مشهد، 1383.
علی­پور، مصطفی، ساختار زبانی شعر امروز، تهران، فردوس، 1378.
فتوحی، محمود، سبک­شناسی، نظریه­ها، رویکردها و روش­ها، تهران، سخن، 1391.
قاسم، عدنان حسین، الإبداع والمصادر الثقافیة عند ادونیس، مکتبة الأسد، دمشق، 1991.
القشیری، عبدالکریم بن هوازن، الرسالة القشیریة، القاهرة، دار الکتب الحدیثة، 1972.
کریمی، مریم، «مبانی سبک­شناسی»، کتاب ماه ادبیات، ش 47، صص 80-85 ، اسفند 1389.
المخزومی، مهدی، فی النحو العربی، بیروت، دار الرائد العربی، 1964.
مصطفی، فائق و علی، عبدالرضا، فی­ النقد الادبی ­الحدیث، موصل، دارالکتب للطباعة والنشر، 1989.
ملایری، یدالله، «نگاهی به شعر سپید سوریه»، ادبیات معاصر، ش 12، صص 10-13، 1387.
الملائکة، نازک، قضایا الشعرالمعاصر، بیروت، دارالعلم للملایین، 1983.
نِفّری، محمدبن­عبدالجبار، المواقف والمخاطبات‏، تحقیق آرثر یوحنا، 1985.
یحیاوی، راویة، شعر ادونیس، البنیة والدلالة، دمشق، اتحاد الکتاب العرب، 2008.
یوسف داود، أحمد، «التطور الشعری عند ادونیس»، المعرفة، العدد 207، صص 82-115، 1979.