نویسنده = �������� ������������������ ����������
مکان و کارکردهای معنایی آن در اشعار یحیی سماوی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 121-142

10.22059/jalit.2020.263664.611956

مهدی شاهرخ؛ حمیده فقیه عبداللهی