نویسنده = قهرمانی مقبل، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. مرایا البولیفونیة فی روایة الزمن الموحش علی ضوء نظریة باختین السردیة

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-70

10.22059/jalit.2019.278308.612050

رضا آنسته؛ علی اصغر قهرمانی مقبل؛ رسول بلاوی؛ ناصر زارع