تأثیر حیوانات اهلی بر شعر جاهلی با تکیه بر کتاب «مفضلیات»
تأثیر حیوانات اهلی بر شعر جاهلی با تکیه بر کتاب «مفضلیات»

خداداد بحری؛ حسین مهتدی

دوره 10، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 227-248

https://doi.org/10.22059/jalit.2019.126706.611286

چکیده
  ادبیات بازتاب اوضاع طبیعی زیستگاه هر ملت و تجلی­گاه رسوم و قوانین اجتماعی حاکم بر آن است؛ بنابر این، چگونگی آب و هوا، پوشش گیاهی و جانوری، اوضاع اقتصادی، سیاسی، دینی و فرهنگی ملت­ها، گاه در جزئی ترین ...  بیشتر