تحلیل کاربردشناسی خطبه امام حسن (ع) در باب صلح
تحلیل کاربردشناسی خطبه امام حسن (ع) در باب صلح

موسی عربی؛ مریم اشراق پور

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 167-186

https://doi.org/10.22059/jalit.2019.234220.611751

چکیده
  خطبة صلح امام حسن(ع) در باب صلح یکی از اسناد معتبری است که می­توان از گذر بررسی و تحلیل آن، به زوایای پنهان دلایل صلح و تکذیب ادعای دروغین معاویه در این خصوص پی برد. بر همین اساس نگارندگان با نگاهی دقیق‌تر ...  بیشتر