نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز

چکیده

خطبة صلح امام حسن(ع) در باب صلح یکی از اسناد معتبری است که می­توان از گذر بررسی و تحلیل آن، به زوایای پنهان دلایل صلح و تکذیب ادعای دروغین معاویه در این خصوص پی برد. بر همین اساس نگارندگان با نگاهی دقیق‌تر و بهره­گیری از رویکرد کاربردشناسی در تحلیل این خطبه، به بررسی و بیان زوایای نهفته آن و ارتباط مقدمه و سایر بخش­های خطبه با ادعای معاویه پرداخته­ و به کمک شواهد درونی و  برونی متن، ابهام­های ذکر شده و علت ایراد این خطبه توسط امام به شکل کنونی را روشن نموده و کنش­های منظوری سخن گوینده را به مخاطب ارائه می­دهند. نتایج پژوهش علت انتخاب این نوع شروع سخن توسط امام و هدف ایشان از پرداختن به موضوع­های مختلف در خطبه را نمایان می­سازد. بافت موقعیتی، نوع مخاطبان و حتی مسألة مخالفت بیشتر یاران نزدیک امام با صلح ایشان اقتضا می­نماید که امام، جهت یادآوری و اصلاح دید آنان ابتدا به مسائلی (به ظاهر نامربوط با سخن معاویه) مانند فضائل شخصیت­هایی همچون پیامبر، اهل بیت و صحابه بپردازند. در این خطبه حتی مواردی وجود دارد که بسیار کم­ارتباط با پاسخ امام به سخن معاویه به نظر می­رسد (مانند صلوات، خمس، صدقه و...) که آن موضوع­ها نیز در راستای اثبات حق که هدف نهایی امام از ذکر این سخنان است بکار گرفته شده و مخاطب را به طور غیرمستقیم و ضمنی به اقناع در راستای هدف ذکر شده دعوت می­کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Pragmatic Analysis of Imam Hassan’s Speech on the Peace

نویسندگان [English]

  • Mousa Arabi 1
  • maryam eshraqpor 2

1 Assistant professor in Arabic language and literature, university of shiraz

2 PhD student of Arabic Language and Literature, Shiraz University

چکیده [English]

Imam Hassan’s speech on his peace with Muawiyah is one of the most credible documents that can be analyzed and investigated to go through the underlying causes of the peace and the rejection of Muawiyah’s false claims on caliphate. Muawiyah started to oppose Imam Hassan’s right to caliphate since the beginning of his imamate; he tried hard to isolate him by winning his companions over. Thus, he coerced Imam Hassan into accepting the peace. After signing the peace agreement, Muawiyah declared that Imam Hassan considered him worthy of caliphate and believed him to be the only competent person for this position. After this declaration from Muawiyah, Imam Hassan presented a sermon. A first look at the speech reveals that the introduction and the beginning have no consistency with Muawiah’s false claims. So, the writers take a closer look and use a pragmatic approach to analyze the speech to examine its latent points and to relate the introduction and other sections of the speech with Muawiyah’s claim. Using the evidence within and outside the text, the authors clarify the aforementioned vagueness, Imam’s reason for presenting this speech, and the illocutionary act of the speaker. The results of the research demonstrate the reason for the choice of this kind of speech by Imam and his goal for addressing various topics in the speech. The context of the situation, the type of audience, and even the issue of opposition of most of Imam’s close companions necessitated Imam’s dealing with seemingly irrelevant topics such as the Prophet, his companions, and Ahl al-Bayt to alter his audience’s point of view. There are even issues less relevant to Moawiyah’s speech—such as Salawat, Khums, and Sadaqah—yet they all serve his ultimate goal as they enable him to indirectly convince the audience of his right to caliphate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Hassan’s speech
  • Peace
  • Pragmatics
  • Illocutionary act
  • Indirect speech
  • Context
منابع:
آقا­گل­زاده، فردوس، (1392)، فرهنگ توصیفی تحلیل گفتمان و کاربرد شناسی، تهران: نشر علمی چاپ رامین.
ابن قتیبة الدینوری، أبو محمد(1380)، الإمامة والسیاسة، ترجمه سید ناصر طباطبایی، تهران: ققنوس.
أمینی، عبد الحسین (1977)، الغدیر، الطبعة الرابعة، بیروت: دار الکتاب العربی.
بحرانی موسوی، هاشم بن سلیمان  (1373)، حلیة الابرار فی احوال محمد وآله الاطهار علیهم السلام، تحقیق غلام رضا مولانا بروجردی، ج2، قم: دفتر نشر معارف اسلامی.
___________(2001)، غایة المرام، ج2 و3 و6، التحقیق: السید علی عاشور، بیروت: مؤسسة التاریخ العربی.
بروجردی، سید حسین (1400)، جامع أحادیث الشیعة، ج2، د.ط، قم: المطبعة العلمیة.
تریسی، برایان (1392)، قدرت بیان، ترجمه پروین آقایی، چاپ19، قم: اشکذر.
جامعه مدرسین حوزه علمیه (1379)، صحیفة الحسن علیه السلام، ترجمه و تنظیم جواد قیومی اصفهانی، چاپ3، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
جاوید، سمیه (1392)، بررسی ارجاع گفتمانی در زبان فارسی بر اساس مدل کاربرد شناختی هوانگ، به راهنمایی دکتر علیرضا خرمایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز.
جعفری، حسین (1359)، تشیع در مسیر تاریخ: تحلیل و بررسی علل پیدایش تشیع و سیر تکوین آن در اسلام، ترجمه محمدتقی آیت اللهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
جمعی از نویسندگان (بیتا)، دانشنامه امام حسن علیه السلام، بی­جا: پایگاه تخصصی عاشورا.
الذهبی، شمس الدین محمد بن أحمد (1314)، تاریخ الإسلام و وفیات المشاهیر والأعلام، ج4، تحقیق: عمر عبد السلام تدمری، الطبعة الثانیة، بیروت: دار الکتاب العربی.
زمانی، احمد (1376)، معترضان ناآگاه و تفسیرگران ناآشنا، تهران: کیهان هوایی.
________(1387)، حقایق پنهان (پژوهشی در زندگانی سیاسی امام حسن مجتبی علیه السلام) با مقدمه جعفر سبحانی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
صفوی، کورش (1390)، درآمدی بر معنی شناسی، چاپ4، تهران: انتشارات سوره مهر.
الطبری، محمد بن جریر (1375)، تاریخ الأمم والملوک أو تاریخ الرسل والملوک المعروف بـ تاریخ الطبری. ترجمه ابوالقاسم پاینده. چاپ5. ایرانشهر: انتشارات اساطیر.
طوسی، محمد­ بن حسن (1385)، الأمالی، تحقیق موسسه انتشارات آثار اسلامی بعثت، تهران: بعثت.
عطاردی قوچانی، عزیزالله (1332)، مسند الإمام الحسن المجتبی أبی محمد الحسن علیهما السلام، تهران: عطارد.
القرشی، باقر شریف (1372)، حیاة الإمام الحسن بن علی علیهم السلام دراسه و تحلیل، ج 2، بیروت: دارالبلاغه.
گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام (1382)، موسوعة کلمات الإمام الحسن(ع)، تهران: انتشارات امیرکبیر.
مجلسی، محمدباقر (1361)، بحار الأنوار، ج10، بیروت: موسسه الوفاء.
ملانوری، حسین (1392)، روش سخنرانی دینی، چاپ4، قم: مرکز مدیریت حوزه­های علمیه.
موسوى، سید محمدباقر (1386)، الکوثر فی أحوال فاطمة بنت النبی الأطهر (ص)، قم: دلیل ما.
یارمحمدی، لطف‌الله (1393)، درآمدی به گفتمان شناسی، چاپ4، تهران: هرمس.
نمازی شاهرودی، علی (1419)، مستدرک سفینة البحار، ج3، د.ط، تحقیق وتصحیح: حسن بن علی نمازی، قم: مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین.
نوری، میرزا حسین (1987)، مستدرک الوسائل، ج1، تحقیق: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث.
یول، جورج (1374)، نگاهی به زبان (یک بررسی زبانشناختی)، ترجمه نسرین حیدری، تهران: سمت.
_____ (1387)، کاربردشناسی، ترجمه علی رحیمی و بهناز اشرف گنجوی، تهران: انتشارات جنگل.
References:
Aghagolzadeh, F. (2013) descriptive culture analysis of discourse and pragmatics. Tehran: Scientific publication. ramin edition. [In Persian].
Amini, A. (1977) alghadir. 4th ed. Beirut: Arabic Darolketab. [In Arabic].
Atarodi Ghuchani, A. (1953) masnad EMAM Hassan. 1st ed. Tehran: Atarod Publication. [In Persian].
Bahrani Mosavi, H. (1994) helyat alabrar fi ahval mohammad walathar. Research: gholamreza molana borujerdi. Vol. 2. Qom: The office of publication of Islamic education. [In Persian].
Bahrani Mosavi, H. (2001) ghayat almaram. Vol. 2 3 6. Research: ali Ashur. Beirut: Arabic history institution. [In Arabic].
Borujerdi. Hossein. (1980) jamealahadis shiaeh. Vol. 2. Qom: Motealemin publication. [In Persian].
Ghorashi, B. (1993). The study and analysis of the life of Imam Hassan. vol. 2. Beirut: Dar al-Balagha Publication. [In Arabic].
Group of hadis bagherololoom institute, (2000)  Mosoat kalam Imam Hassan. Tehran: Amirkabir. [In Persian].
Ibn abi alhadid, E. (1962) account on nahjolbalaghah. Vol. 17. Research: Mohammad abolfazl ebrahim. Books about Arabic literature. Cairo: Isa albabi halabi and his colligues. [In Arabic].
Ibn Ghotaibah Dinvari, A. (2001) leadership and policy. Translator: Nasser tabatabaee. Tehran: Ghoghnus Publication. [In Persian].
Jafari, H. (1980) Tashaioa in the path of history. Study and analysis of the causes of birth of tashaioa and the circulation of its formation in Islam. Translator: Mohammadtaghi ayaat allhi. Tehran: The office of Islamic culture publication. [In Persian].
Javid, S. (2013) the study of discourse referring in the persion language according to pragmatics model of hwang. With Guidance of Alireza khormaee. Shiraz University, faculty of literature and humanistic science. [In Persian].
Majlesi, M. (1982) behar alanvar. Vol. 10. Beirut: Vafa institution. [In Arabic].
Molanoori, H. (2013) the Method of Religious Speech. 4th ed. Qom: The center of administration of seminary. [In Persian].
Mosavi, M. (2007) Al-Kawthar in the Conditions of Fatima Bint al-Athar. Qom: Dalile ma Publication. [In Persian].
Namazi Shahrudi, A. (1999) Mostadrak safihah albehar. Vol. 3. Research: hassan Ibn ali namaci. Qom: The Islamic Publishing Foundation of the Teachers' Community. [In Arabic].
Noori, M. (1987) Mostadrak alvasaiel. Vol. 1. Achievement: Al-Bayt Foundation. Beirut: Al-Bayt Foundation to revive heritage.
Safavi, K. (2011) An introduction to semantics. 4th ed. Tehran: Sureh mehr publication. [In Persian].
Society of teachers of seminary. (2003) Sahifah al hasan. traslator: Javad Ghayumi Isfahani. 3th ed. Qom. The office of Islamic publications. [In Persian].
Tabari, M. (1996) Tarikh Tabari. Translator: abolghasem payandeh. 5th ed. Iranshahr: Asatir publication. [In Persian].
Toosi, M. (2006) Alamali. research: the institution of Islamic works. Tehran: Besat Publication. [In Persian].
Tricy, B. (1392) the power of speech. Translator: parvin aghaee. 19th ed. Qom: Ashk azar Publication. [In Persian].
Yar mohammadi, L. (2006) An introduction to discourses. 4th ed. Tehran: Hermes publication. [In Persian].
Yule, G. (1995) the study of language. Translator: Nasrin Heidari. Tehran: samt Publication. [In Persian].
Yule, G. (2008) pragmatics. Translator: Ali rahimi and behnaz ashraf ganjavi. Tehran: Jangal publication. [In Persian].
Zahabi, Sh. (1898) the tarikh alislam vafayat mashahir walalam. Vol. 4. Research: omar abdolsalam tadamori. Beirut: Darolkotob alarabi. [In Arabic].
Zamani, A. (1997) Unaware protesters and unfamiliar imfluencials. Tehran: Keyhan havaei Publication. [In Persian].    
Zamani, A. (1999) Keihan havaiisecret facts (the research on political life of Imam Hassan) preamble: Jafar Sobhani. Qom: The office of Islamic advertisements. [In Persian].