دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-338 
7. بررسی سه مؤلفه سوررئالیسم در شعر محمدعلی شمس‌الدین

صفحه 109-127

10.22059/jalit.2019.237321.611753

فهیمه میرزایی جابری؛ سردار اصلانی؛ سید رضا سلیمانزاده نجفی؛ حسین آقا حسینی