دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-338 
1. برجستهسازیهای زبانی در مجموعۀ شعری حطب أخضر ابراهیم نصرالله؛ با تکیه بر مؤلفههای فراهنجاری

صفحه 1-22

عزت ملا ابراهیمی؛ غلامعباس رضایی هفتادر؛ شهریار نیازی؛ محمد حسن جلیلی


6. بررسی سه مؤلفه سوررئالیسم در شعر محمدعلی شمس‌الدین

صفحه 109-127

فهیمه میرزایی جابری؛ سردار اصلانی؛ سید رضا سلیمانزاده نجفی؛ حسین آقا حسینی


14. مدح پیامبر(ص) در آیینه لامیّه شقراطیسیّ

صفحه 273-292

سودابه مظفّری؛ فاطمه گنج خانلو