دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 1-338 

مقاله پژوهشی

برجستهسازیهای زبانی در مجموعۀ شعری حطب أخضر ابراهیم نصرالله؛ با تکیه بر مؤلفههای فراهنجاری

صفحه 1-22

10.22059/jalit.2019.229385.611698

عزت ملا ابراهیمی؛ غلامعباس رضایی هفتادر؛ شهریار نیازی؛ محمد حسن جلیلی


بررسی سه مؤلفه سوررئالیسم در شعر محمدعلی شمس‌الدین

صفحه 109-127

10.22059/jalit.2019.237321.611753

فهیمه میرزایی جابری؛ سردار اصلانی؛ سید رضا سلیمانزاده نجفی؛ حسین آقا حسینی